Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF)

Công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm là một thủ tục bắt buộc Doanh nghiệp phải thực hiện khi họ muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu hành trên thị trường (Cả mỹ phẩm được sản xuất trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài).

Sau khi thực hiện thủ tục công bố nói trên và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm của mình ra lưu hành trên thị trường, bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật hiện hành Doanh nghiệp còn phải thực hiện lưu trữ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File). Nội dung Chi tiết