Thông Tư Số 43/2014/TT-BYT về Quản Lý Thực Phẩm Chức Năng

Việc quản lý của cơ quan nhà nước ở Việt Nam về thực phẩm chức năng ngày càng siết chặt khi mà tình trạng thực phẩm chức năng ồ ạt vào Việt Nam nhưng không kiểm soát hết được chất lượng của các loại thực phẩm chức năng này. Minh chứng cho cơ chế quản lý chặt chẽ về thực phẩm chức năng của cơ quan nhà nước là việc Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng được ra đời thay thế cho Thông tư số 08/2004/TT-BYT. Thông tư số 43/2014/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2015. Trong phạm vi bài viết này, L.A.V.N xin phân tích những điểm mới của thông tư mới này để có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật đối với thực phẩm chức năng. Nội dung Chi tiết