Bảng quy ước tên viết tắt của tỉnh, thành phố trong phiếu công bố mỹ phẩm

Để rút ngắn thời gian cung cấp thông tin các thủ tục liên quan đến mỹ phẩm, phụ lục 04 đính kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định tên viết tắt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương va một số Ban quản lý Khu kinh tế.

 Link download

Phụ lục 04 - Bảng quy ước tên viết tắt của tỉnh, thành phố và các Ban quản lý Khu kinh tế

Phụ lục 03-Hướng dẫn về công bố tính năng mỹ phẩm

Việc đánh giá công bố tính năng sản phẩm (Product claim) không thể tách rời với việc xem xét liệu một sản phẩm có phải là sản phẩm mỹ phẩm hay không. Việc quyết định sản phẩm có phải là mỹ phẩm hay không phải dựa trên một số yếu tố, trong đó, tính năng sản phẩm (gọi tắt là Claim) là một trong những yếu tố quan trọng. Bản hướng dẫn một quy trình đơn giản gồm 5 bước quyết định để xác định sản phẩm và công bố tính năng có phù hợp cho một sản phẩm mỹ phẩm không. Bản hướng dẫn cũng đưa ra một số ví dụ về công bố tính năng không được chấp nhận cho mỹ phẩm. Tuy nhiên, danh sách này không được xem là một danh sách đầy đủ, quyết định cuối cùng vẫn là của cơ quan quản lý.

Link download

Phụ lục 03 - Hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm


Phụ lục 02-Tài liệu hướng dẫn về công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công bố sản phẩm mỹ phẩm cần được cung cấp thông tin chính xác, phù hợp với các quy định của pháp luật. Phụ lục 02-MP đính kèm theo thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quán lý mỹ phẩm sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp cũng như điều chỉnh sản phẩm mỹ phẩm của mình phù hợp với yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nội dung Chi tiết